Melih Ersoy, Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ/ CV

ÖZGEÇMİŞ  (CV) 

SOYADI/ Last Name:  ERSOY

ADI/ Name                 :  MELİH

DOĞUM YERİ VE TARİHİ/ Birth Place and Date         Ankara, 04.12.1948

ADRES/ Address

İş/ Work: Prof.Dr. Melih Ersoy, ODTÜ, Mimarlık  Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü /Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Ankara,06800

Tel:   0312-2102244;  Faks: 0312-2101250

E- Posta/ E-mail: melihersoy@gmail.com; melihe@metu.edu.tr

Ev/Home : ODTÜ Lojmanları No.35/1, 06800 Ankara

Tel: 0312-2104816; 0312-2101766

EĞİTİM DURUMU/ Education

Doktora/ Ph.D., ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1982.

Lisans Sonrası Araştırma/ (Post-Doc),, The Royal  Danish Academy of Arts, School of Architecture, Institute of Town and Landscape Planning and Building Design, 1981

Lisans Sonrası Araştırma/ (Post-Doc), Stockholm University, International Graduate  School, 1974. 

Y.Lisans (M.Sc.), Urban Planning, Columbia University, The Graduate School of  Planning and Architecture, 1973

Lisans (B.Sc.), ODTÜ, Mimarlık fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,1971.

ALDIĞI ÖDÜLLER / Awards        

MERC, Ford Vakfı Araştırma Ödülü,  1991.

Danimarka Hükümeti Dış İşleri Bakanlığı Bursu, DANIDA, Danish International Development Agency Scholarship, Copenhagen, Denmark, 1980-82.

İsveç Hükümeti Bursu, International Graduate School, Post-Graduate Study in Social Sciences and Planning Theory, 1974.

Fullbright Bursu, Columbia University, New York, U.S.A., 1971-73.

YABANCI DİL / Language

Türkçe/Turkish: Native Language

İngilizce/English (Çok İyi/Very Good)

Almanca/German (Orta/Medium)

İŞ DENEYİMİ / Work Experience

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1975 yılından Bugüne Öğretim Görevlisi    ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı Üniversitede 1986 de y.doçent, 1988 de doçent ve 1993 de profesör oldu.

Withucther and Co. Planning Bureau, (1974) Almanya’da Kiel kentinde planlama Bürosunda çalıştı.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü nde öğrenci asistanlık yaptı, (1970)

 VERDİĞİ DERSLER/ Courses Given

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Kuruculuğunu yaptığı Kentsel Politika Planlanlaması ve Yerel Yönetimler ABD nda Verdiği Dersler

Planning Studios, CP 101-102; CP 201-202; CP 401; CRP 501-502; UPL 511-512

Course. “The Political Economy of Urban Areas”  CP 391

Course. “Economics of Planned  Development and The Economy  of Turkey”  CP 232; CP433.

Course. “Urban Political  Analysis”CP 495.

Course. “Seminar in Urban Politics”, CP 499.

Course.  Local Governments in Turkey, UPL 521.

Course:  Urban Planning Theories, UPL

YAYINLARI/ Publications

 A) Türkçe /In Turkish

 •  “Toplumsal Yapı ve Eğitim” ( Education and Social Structure) METU Journal of Faculty of Architecture, v.2, n.2, 1976.
 •  “Şehir ve Planlama Eğitimi ile İlgili Görüşler Anketi ve Eğitim Programı Taslağì”, (On the Urban Plannning Education Program in METU) ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimeo, 1976.
 •  The Political Economy of Urban Areas, ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub., No.7, 1978.
 •  KİT’ler ve Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımı, ( Regional Income Distribution and State Economic Enterprises) (Together With H.Ç.Keskinok) A Comprehensive Research Report Presented to Development Foundation of Turkey, 1979.
 •  Kaynakça: Kent Planlama ile İlgili Süreli Yayınlar, ( Urban Planning Bibliography in Turkey) Ed. ,ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub., No.11, 1980.
 •  Kent Planlamada Standartlar, (With F.Eker), (Planning Standarts) Ed. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub., No.12, 1980
 •  Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi Üzerine, (On the Articulation of Modes of Production) (With H.Ç.Keskinok ) Ed. Birey ve Toplum Yayınları,Ankara, 1984.
 •  “Çevre Toplumsal Formasyonlarda Ulusal Ekonomiler ve Kentsel Sanayi Sektörünün Yapısına İlişkin Modeller”, ( Urban Industrial Sector in the Context of Peripheral Social Formations) Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi Üzerine , 1984, ss.1-22.
 •  “Kentsel Sanayi Sektörü Bağlamında Modernleşme ve Bağımlılık Okullarına Bir Eleştiri”, ( A Critique on Modernization and Dependency Schools) Yapıt, No. 10, Nisan-Mayıs 1985, pp.51-66.
 •  Göç ve Kentsel Bütünleşme, ( Migration and Urban Integration) Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayınları n.2 , Ankara, 1985.
 •  Development of Small Industry Districts in Turkey, Comprehensive Report presented by DATA Inc.to Ministry of Industry, 1986.
 • Industrial Estate Development in Turkey,
 • Comprehensive Report presented by DATA Inc.to Ministry of Industry, 1986.
 •  Türkiye’de ve Dünya’da Uygulanan Kentsel Standartlar, ( Urban Planning Standarts in Turkey and Abroard) (With Gönül Tankut and  Çetin Göksu Two volume Comprehensive Report presented to the Ministry of Public Works and Resettlement ,1987.
 •  “Türkiye’de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri”, ( Relations Between Central and Local Governments in Turkey) METU Journal of Faculty of Architecture,, v.9,n.1,1989,pp.45-66
 •  “Bağımlılık Okulu’nun Eleştirisi”, (A Critique of Dependency School) Ekin Belleten, Bahar-Yaz, 1991,pp.23-34.
 •  Emperyalizm,Gelişme ve Bağımlılık Üzerine, (On Imperialism, Development and Dependency) Ed. Verso Yayınları,Ankara,1992.
 •  “Bağımlılık Okulu Eleştirisine Giriş”, (An Introduction the Critique of Dependency School) Emperyalizm,Gelişme ve Bağımlılık Üzerine Verso,Ankara.1992,pp.9-21
 •  Gelişme ve Planlama, (Development and Planning) ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub.,1992.
 •  “Göç ve Konut” , (Migration and Housing Problem) METU Journal of Faculty of Architecture, 1991, v.11, n.1-2.,pp.21-39.
 •  “Yeni-Liberal Politikaların Kentsel Sanayiye Etkileri:Ankara Örnek Olayı”, (Impacts of Neo-Liberal Policies on Urban Industry) İktisat Dergisi, Yıl: 29, Sayı: 342, 1993,
 •  Yeni Liberal Politikalar ve Kentsel Sanayi, (Neo-Liberal Policies and Urban Industry) ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub., Ankara, 1993.
 •  “Kente Göçeden Nüfusun Konut Sorunu”, (Housing Problem of Migrants) Konut ’94, Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği, 1994, Ankara, pp.59-66.
 •  “ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programları Işığında Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programının Oluşumu”, (On Urban Policy Planning and Local Governments Graduate Program in METU)  Planlama, 1994, n.11., pp. 28-39.
 •  Kentsel Alan Kullanım Normları, (Urban Land Use Norms), ODTÜ Mimamlık Fakültesi Yayını, Ankara. 1994.
 •  “Güncel Kentsel Sorunlar ve Alternatif Sorunlar”, (Contemporary Urban Problems and Alternative Solutions) Yerel Yönetimlere Bakış, Genel İş Yayını, 1995, Ankara, pp.39-44.
 •  “Özelleştirme ve Planlama”, ( Privatisation and Planning) Planlama, 1995, n.12. pp.48-52. Also in  Özelleştirme ve Kamu Arazileri, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1997.
 •  “Azgelişmişlik ve Demokrasi Üzerine”, (On Underdevelopment and Democracy) Bilim ve Ütopya, n.12, 1995, pp.21-24.
 •  “Planlama Kuramları ve Etik”, (Planning Theories and Ethics) 1.Planlama Kongresi- Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1995, Ankara, pp. 119-124
 •  A Comparative Study on Local Government Finance, (Co-writer)    ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1995.
 •  Türkiye’de Yerel Yönetim Maliyesi (Local Government Finance in Turkey), (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1995.
 •  Muğla Belediyesi Finansman Yapısının Yeniden Örgütlenmesi (Re-Organisation of Financial Structure of the Municipality of Muğla),  (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1995.
 •  ‘Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı Üzerine’ (On the Draft Bill of Higher Education) , Bilim ve Ütopya, n. 23., pp.24-25.
 •  Dünyada Yerel Yönetim Bankacılığı (Local Government Banking in the World)  (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1996.
 •  Türkiye’de Yerel Yönetim Bankacılığı (Local Government Banking in Turkey)  (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1996.
 •  İller Bankasının Yeniden Yapılandırılması (Restructuring of İller Bank)  (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1996.
 •  “İmar Afları”,  İmar ve Gecekondu Affı, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara, 1996
 •  “Yerelleşme: Küreselleşmeye Karşı Bir Akım Mı”, (With Ç.Keskinok), Teori,  1997. n.94., pp. 17-23.
 •  Yerel Yönetimlere İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar, (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1997.
 •  Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Çalışmalar, (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1997.
 •  “Toplum Bilimlerde Akademik Değerlendirme ve Akreditasyon Sorunu Üzerine”,  3. Üniversite Kurultayı, Bildiriler. İzünder, İzmir, 1996, pp.77-81.
 •  “Küreselleşme ve Yerelleşme”, (Globalization and Locality) (With Ç.Keskinok), Ada Kentliyim,1997,  v.3, n.9, pp. 54.58.
 •  “Kalkınma Kuramlarında Kentler”, (Cities in Development Theories) (With H.T.Şengül), İktisat, 1997, n.366-367, pp. 70-78. Also in  Bilim ve Ütopya, 1997, n.41., pp. 69-77.
 •  “İmar Planı Değişiklikleri ve Yargı Denetimi”, (Modifications in Development Plans and Judicial Control) Journal of the Faculty of Architecture, v.17, n.1-2, 1997, pp. 53-74.
 •  “Küreselleşme ve Yarışan Yerellikler”, (Globalizaiton and Competing Localities) (With H.T.Şengül), 97 Sanayi Kongresi, Bildiriler, n.209. 1998, pp.135-140.
 •  “Küreselleşme ve Metropoliten Gelişme” (Globalization and Metropoliten Development), Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları, Yıldız Üniversitesi Yayını, Istanbul, 1998, pp. 361-367.
 •  “End of the Development and Modern City at the Age of  Globalization” (With H.Tarık Sengül), Paper Presented at the Conference on Globalizaiton and Problems of Development in Habana, Cuba, 1999.
 •  “Üniversitelerde Yeni Bir Yönetim Anlayışı Geliştirilebilir mi?” (A New Approach to University Management System), Paper presented at “5. Üniversite Kurultayı”, Adana, Turkey, 1999.
 •  “Kent Planlama Sistemimizi Yeniden Düşünmek: Sorunlar, Çözüm Önerileri”, (Re-Thinking the Turkish Urban Planning System: Problems, Prospects), Paper Presented at the “3. Bin Yılda Şehirler” Yıldız University, Istanbul, 1999.
 •  “Fiziksel Planlama Sistemimiz ve Doğal Afetler”, (Physical Planning in Turkey and Natural Disasters), Paper Presented at the “Kent ve Kentleşme Semineri” by Çankaya Municipality, 2000.
 •  “Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri Tartışmlarına Giriş” (An Introduction to Urban Poverty and Survival Strategies), in  Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği, (Urban Poverty and Life Strategies in Ankara), (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2000.
 •  Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği, (Urban Poverty and Life Strategies in Ankara), (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2000.
 • “Local Government Finance in Turkey”, METU, Studies in Development, Ankara, 2000.
 •  “İmar Planı Değişiklikleri ve Yargı Denetimi” (Plan Modificaitons and Judicial Control), in M.Ersoy, H.Ç.Keskinok, Spatial Planning and Judicial Control, Yargı Yayınevi, 2000.
 • “İmar Planı uygulamalarında Düzenleme İşlemi” (Application Issues of Development Plans), in M.Ersoy, H.Ç.Keskinok, Spatial Planning and Judicial Control, Yargı Yayınevi, 2000.
 • “İmar Planlarında Kademelenme” (Hierarchy in Different Levels of Plans), in M.Ersoy, H.Ç.Keskinok, Spatial Planning and Judicial Control, Yargı Yayınevi, 2000.
 • Sanayisizleşme Sürecinin Kentsel Yaşama Etkileri: Zonguldak Örneği, (Impacts of Deindustrializaiton on Urban Life: The Case of Zonguldak” (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2001.
 • “Sanayisizleşme Süreci ve Kentler” With H.T.Şengül, in Sanayisizleşme Sürecinin Kentsel Yaşama Etkileri: Zonguldak Örneği, (Impacts of Deindustrializaiton on Urban Life: The Case of Zonguldak” (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2000.
 • “TAU-ODTÜ Çalışmaları ve Uluslararası Deneyim”, (TAU-METU Studies on Earthquake and International Experience”, İmar Hukukunda Toplum ve Mimarlık, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, 2001.
 • “Kentleşme ve İmarla İlgili Üç Yasa Taslağının Düşündürdükleri”, (Thoughts on 3 Different Proposals on Urbanization and Development), in Ulusal Fiziki Planlama Semineri Kitabı, TBMMOB, Ankara, 2002.
 • Kente Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği,(Migration and Poverty, Case Study of Diyarbakır) (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2002.
 • “Diyarbakır Kentinde Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri”, (Urban Poverty and Survival Strategies in Diyarbakır),  in Kente Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği,(Migration and Poverty, Case Study of Diyarbakır) (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2002.
 • Şanlıurfa İli İl Gelişme Planı Çalışmaları, (Preperation of Strategic Development Plan for Şanlıurfa Province),  ) (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2003.
 • “Türkiye’de İl Gelişme Planlarının Gelişimi” (Evolution of Strategical Development Plans for Provinces in Turkey), in Şanlıurfa İli İl Gelişme Planı Çalışmaları, (Preperation of Strategic Development Plan for Şanlıurfa Province),  ) (Co-writer)  ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2003.
 • “Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Zonguldak Kentlerine İlişkin Karşılaştırmalı bir Değerlendirme”, ( A Comparative Analysis of Urban Poverty and Survival Strategies in the Cities of Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa and Zonguldak), Sosyal Hizmet Sempozyumuna Sunulan Bildiri, Ekim 2003, Antalya.
 • “Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Taslakların Getirdikleri”, (A Critical Review of the Draft Laws on Reorganization of the Central and Local Governments in Turkey) Planlama, n.26. Ankara, 2003, pp. 41-46.
 • Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Tasarı ve Taslakların Eleştirel Bir Değerlendirmesi”, (A Critical Review of the Draft Laws on Reorganization of the Public Administration System in Turkey)Yerel Yönetimler Dergisi, n.9, Ankara, Febuary 2004, pp.69-75.
 • “Yerel Yönetim Yasa Tasarılarına İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme”, (A Critical Review of the Draft Laws on Reorganization of the Local Governments inTurkey)TMMOB, İstanbul Mimarlar Odası Şubesi, Yerel Yönetimlerde Reform Toplantısına sunulan bildiri, İstanbul, April, 2004.
 • “Yerel Yönetim Yasa Tasarılarına Eleştirel Bir Bakış”, (A Critical Outlook on the Reorganization of the Local Governments in Turkey) Maden Mühendisleri Odası’nın 50.Yıl Kutlamaları çerçevesinde  2 Aralık 2004 tarihinde Ankara’da  Milli Kütüphanede yapılan açık oturumda sunulan bildiri, Dec. Ankara, 2004.
 • İmar Planı Değişikliklerinde Gözetilmesi Gereken İlkeler ve Yargısal Denetim, (Principles to be Followed in Modifications in Development Plans)İhale ve İmar, c. 2 , s. 11 , İstanbul Okulu Eğitim Hizm.Den. ve dan. Tic.Ltd. Şti. , Ocak 2004
 • “Yeni İmar Yasası Hazırlanması Sürecinde Plan Uygulama Araçlarının Önemi”, (The Significance of Plan Implementation Tools in Planning Legislation”, Yeni İmar Kanununa Doğru, TMMOB, Şehir Planlama Odası Yayını, 2005, pp.135-156, 2005.
 • Şanlıurfa Kentinde Yoksulluk, (Ed.), ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 2005.
 • “Türkiye’de Kent Planlamasının Güncel Sorunları”, (Problems of Urban Planning Practise in Turkey), GATA Halk Sağlığı ABD tarafından hazırlanan Kongrede sunulan bildiri, Kızılcahamam, 2005.
 • F.Erdoğan Aras, M.Ersoy, “1985 Sonrası Istanbul Basım ve Yayın Sektöründe Mekansal Yeniden Yapılanma” İTÜ Dergisi/ a vol :4 No :1 pp.15-25 March, 2005
 • Editor(s) M.Ersoy, O.Balaban, Göçmen Nüfusun Kentle Etkileşim Süreci, ODTÜ UPL 297 pages, 2005
 • M.Ersoy  “Türkiye’de İç Göçlerin Yarattığı Toplumsal Sorunlar”  Paper presented at TMMOB Toprak Reformu Kongresi- 2005, Harita Mühendisleri Odası- Ziraat Mühandisleri Odası, 2005
 • H.T.Şengül, M.Ersoy,  “Kentleşme, Yoksulluk ve Sağlık” Paper presented at  10. Pratisyen Hekimlik Kongresi,Antalya, 2005.
 • “Kentsel Alanlarda Yoksul Kesimin Sağlık Sorunları: Ankara ve Diyarbakır Kentlerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırmanın Gösterdikleri”, ( A Comparatşve Analysis of Health Problems of Urban Poor in Ankara and Diyarbakır) Kent ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bursa, Haziran, 2006.
 • (Ed) Kentsel Planlama Kuramları, (Theories of Urban Planning), İmge Kitabevi, 2007, Ankara
 • “Kent Yoksulluğu, Eşitsizlikler ve Sağlık”, (Urban Poverty, Inequalities and Health), Kent, Çevre ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Tabip Odası, pp. 147-154, 2007, Ankara
 • “Sağlıklı Kent Planlamasında Üniversitelerin Rolü”, (Role Played by Universities in Planning Healty Cities”, Sağlıklı Kent Planlama, Bursa Nilüfer Belediyesi, pp.55-61, 2007, Bursa.
 • “Göç, Barınma Sorunu ve Mimarlık” (Migration, Architecture and Shelther Problems),  Mimarlık ve Kent Buluşmaları, Mersin, 2007.
 • “Bilirkişilik ve Kent Plancıları”, (Expertise in Urban Planning) , Bilirkişilik Eğitim Semineri, Şehir Plancıları Odası, 2007, Ankara
 • “İmar Mevzuatımızda Üst Ölçek Planlama Sorunu”, (Upper Level Planning Problems in Turkish Planning Legislation”, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Semineri, TEPAV, pp.215-231, Ankara, 2007.
 • “Bilirkişilik Kurumu ve Etik Sorunlar”, (Ethics in Planning Expertise), 8.Dünya Şehircilik Günü, Planlama Meslek Alanı- Geçmişten Geleceğe, TMMOB Şehir Plancıları Odası, pp. 73-86, Ankara, 2008.
 • Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, (Land Use Standarts in Urban Planning), TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, 2009.
 • Kuruluşundan Bugüne (1960-2010) ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama  Bölümü Eğitim Programlarının Gelişimi, (Ed.)  A History of Education Programs of City and Regional Planning Department, M.E.T.U: 1960-2010, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, 2010.
 • “YÖK’ün Tarih İçinde Üniversitelere İlişkin Gelişme Politikalarının Değerlendirmesi”, (H.Ç.Keskinok ile birlikte), 5.Üniversite Kurultayı-Bildiriler, ODTÜ, Ankara,2011.
 • Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma. Amasya Örneği, (Forms of Capital and Local Economic Development), (Derl. H.T.Şengül,C.Yoloğlu ve G.Tunç ile birlikte), ODTÜ UPL Yayını, 2011.
 • Kentsel Planlama Kuramları,(Der). İmge Yayınevi, 2.Baskı, Ankara, 2012.
 • Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük,(Der). Ninova Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • “Yerelden Ulusala Merkezileşerek Aynılaşan Planlama Anlayışı”, Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, Türk Belediyeler Birliği, 5.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, ss.213-229, Ankara,2013.
 • 6360 Sayılı Yasa ve Mekansal Planlama Sorunları,  GAP Belediyeler Birliği Dergisi, 2013
 • Yeni Lİberal Politikaların Türkiye Kentleri Üzerine Etkileri, KBAM, 4.Sempozyumu, Mersin,2013
 • “6360 Sayılı Yasa ve Planlama Sorunları”, Birlik, c.8, s.8, ss.20-31, Diyarbakır,2013.
 • “Büyükşehir Yönetimi ve Planlama”, Büyükşehirler, Planlama ve Değişim Sorunları, TMMOB ŞPO Trabzon Şubesi, ss. 25-34, Trabzon, 2013.
 • “Kent Yönetiminde Yeniden Yapılanma”, Kent Yönetimi ve Planlama, TMMOB ŞPO, 8 Kasım Dünya Şehircilik Kolokyumu , ss.54-59, İzmir, 2014.
 • “Türkiye’de Mekânsal Planlamada Kademelenme ve Üst Ölçek Plan Sorunu”, 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı,  A.Ü.SBF Yayın No:609, Ankara, 2014.

B) İngilizce/ In English

 •  The Political Economy of Urban Areas, ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub., No.7, 1978.
 • A Critique of the Dual Structure in Urban Economies of Underdeveloped Countries, Royal Academy of Art ,Copenhagen,Pub. of Foreign Students Department, 1982
 • Impacts of Neo-Liberal Policies on Urban Industrial Sector in Turkey,Research Report presented to Ford Foundation,1991.
 • “Relations Between Central and Local Governments in Turkey:A Historical Perspective”, Public Administration and Development, v.12,1992, pp.325-341.
 • ” Integration of Migrants into Urban Residential Setting of Ankara”, Ekistics, n.354-355, 1992.
 • “The Restructuring Impacts of Neo-Liberal Policies on Urban Industry: A Case Study of Ankara, Turkey”, European Planning Studies, v.2, n.4, 1994, pp.523-537
 • A Comparative Study on Local Government Finance, (Co-writer)    ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1995.
 • “Democratizaiton Through De-Centralization? The Turkish Case.” Paper Presented in World Planning Schools Congress in Shangai, China, 2001.
 • “Sub-Regional Development Plan for the Displaced Villagers in East and Sout Eastern Anatolia”,  Paper Presented at 7th APSA Congress, Hanoi, Vietnam in September 2003.
 • “The Development of Implementation Tools in Planning Laws in Turkey and Some Proposals”, Paper Presented at 8th APSA Congress, Penang, Malaysia in September 2005.
 • “Problems of Articulation of Migrants into the Urban Life and the Future of Cities in Developing Countries: The Turkish Case” Paper Presented at 10th APSA Congress, Ahmedabad, India in November 2009.
 • “Some Observationss and Recommendations on the Practice of Upper Level Urban Plans in Turkey in the Light of Sustainable Development”, Paper Presented at 11th APSA Congress, Tokyo, Japan in September 2011.
 • “The İmpacts of NeoLiberal Policies on the Performance of Middle Sized Cities: The Case of Turkey”, Paper Presented at NED University, Karachi, Pakistan, March, 2012
 • An Introduction to the Administrative Structure and Spatial Planning in Turkey, ODTÜ MF Cep Kitapları Dizisi no:18, Ankara, 2015

 

C)Hazırladığı Tezler/ Thesis

 • A Study on Urban Land Values, Columbia University,Masters Thesis,1973.
 • A Critique of Modernization and Dependency Schools in Urban Industrial Sector, Ph.D Dissertation,METU,1982

D) Katıldığı Projeler/ Projects

 • KİT’ler ve Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımı, ( Regional Income Distribution and State Economic Enterprises) (Together With H.Ç.Keskinok) A Comprehensive Research Report Presented to Development Foundation of Turkey, 1979.
 • Göç ve Kentsel Bütünleşme, ( Migration and Urban Integration), A Comprehensive Reseach Report Presented to Development Foundation of Turkey,  Ankara, 1985.
 • Development of Small Industry Districts in Turkey, Principal Researcher,
 •  Comprehensive Report presented by DATA Inc.to Ministry of Industry, 1986.
 • Industrial Estate Development in Turkey, Principal Researcher, Comprehensive Report presented by DATA Inc.to Ministry of Industry, 1986.
 • Türkiye’de ve Dünya’da Uygulanan Kentsel Standartlar, (Urban Planning Standarts in Turkey and Abroard) (With Gönül Tankut and  Çetin Göksu) Two volume Comprehensive Research Report presented to the Ministry of Public Works and Resettlement ,1987.
 • Yeni Liberal Politikalar ve Kentsel Sanayi, (Neo-Liberal Policies and Urban Industry) , A Comprehensive Reseach Report Presented to Development Foundation of Turkey, Research Coordinator, Ankara, 1993.
 • Muğla Belediyesi Finansman Yapısının Yeniden Örgütlenmesi (Re-Organisation of Financial Structure of the Municipality of Muğla), Research Coordinator, METU, , Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments,  Ankara, 1995.
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin Revizyonu Tasarısı, (Revision of the Development Law No.3194 and Related By-Laws), 1999, Researcher, Funding Agency: World Bank, Institution: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Overall Budget: 1,880,000,000 TL (App. 250,000 US Dollars). Output of the project contains 3 volume published material which includes total revision of the Development Law and the related by-laws presented to the Ministry of Public Works and Resettlement and Administration of Mass Housing in 1999.
 • Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Köye Dönüş ve Rehabilitatasyon Projesi , (Return To Village and Rehabilitation Project in East and South East Anatolia- Covers 12 Provinces), 2000-2001, Rearch Coordinator, Funding Agency: GAP Administration, Institution:Türk Sosyal Bilimler Derneği, Overall Budget: 450,000,000,000 TL (App. 300,000 US Dollars).
 • Sanayisizleşme Sürecinin Kentsel Yaşama Etkileri: Zonguldak Örneği, (Impacts of Deindustrializaiton on Urban Life: The Case of Zonguldak”,  Ankara, 2001, Funded by METU Scientific Reseach Project Fund.
 • Kente Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği,(Migration and Poverty, Case Study of Diyarbakır), Ankara, 2002, Funded by METU Scientific Reseach Project Fund.
 • Şanlıurfa İl Gelişme Planı Hazırlanması Projesi, (Preperation of Provincial Development Plan for Şanlıurfa), 2001, Advisor to GAP Administration. The project has been approved by the State Planning Institute in 2003.
 • Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Yerleşmeleri Kapsayan Alana İlişkin  Alt Gelişme Planı Hazırlanması Projesi, (Project for Resettlement of the Villagers Within the Ilısu Dam Area- Covers 5 Provinces), 2002- ongoing, Rearch Coordinator, Funding Agency: GAP Administration, Institution:Türk Sosyal Bilimler Derneği, Overall Budget: 684,000,000,000 TL (App. 450,000 US Dollars).
 • Kente Göç ve Bütünleşme Sorununda Son 50 Yıllık Deneyimin İrdelenmesi Projesi, (An Evaluation of the Problems of 50 Years Experience of Internal Migration and Integration in Turkey), 2003, Funded by METU Scientific Reseach Project Fund.
 • Microzonation And Hazard Vulnerability Studies For Disaster Mitigation,Reseach Study Prepared forRepublic ofTurkey, Prime Ministry, Project Implementation Unit, 2005.
 • KENTGES, 2010.