Melih Ersoy, Prof. Dr.

MAKALELER/ ARTICLES

Bir Kentsel Rant Vergisi Olarak Değerlenme/Şerefiye Vergisi İDEAL KENT, Sayı 37, Cilt 13, Yıl  2022-3, ss.1082-1104  Kent Araştırmaları Dergisi (Journal of Urban Studies) 

Kentsel Alanlarda Örgütsel ve Yönetsel Yapı Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler KBAM, 2020

Financing the Preservation of Historical Buildings in Turkey, Evrim Ulusan, Melih Ersoy (2018), METU Journal of Faculty of Architecture, 2018,n.1-2

Planlama Kuramları (S.S. Özdemir, Ö.B.Ö. Sarı, N. Uzun (2017), Kent Planlama, İmge Yayınevi, Ankara içinde ss.127-161)

An Introduction to The Administrative Structure and Spatial Planning in Turkey (ODTÜ MF Cep Kitapları no:18,2015)

Yeni Liberal Politikaların Türkiye Kentleri Üzerine Etkileri (KBAM, 4.Sempozyumunda sunulan bildiri, Mersin,2013)

6360 sayılı Yasa ve Mekansal Planlama Sorunları  (GAP Belediyeler Birliği Dergisi, 2013)

The Impacts of Neoliberal Policies on the Performance of Middle Sized Cities: The Case of Turkey (Paper Presented at the NED University, Karachi, Pakistan,2012)

Current Challenges Of Managing Urban Heritage in Turkey (Paper Presented at the AESOP Congress, Ankara,2012)

Some Observations and Recommendations on the Practice of Upper Level Urban Plans in Turkey (Paper Presented at the 11th APSA Congress in Tokyo, 2011)

Yerel’den Ulusal’a Merkezileşerek Aynılaşan Planlama Anlayışı (SBF Yerel Yönetimler Kurultayı’nda Sunulan Bildiri, 2011)

YÖK’ün Üniversitelere İlişkin Gelişme Politikalarının Tarihsel Değerlendirilmesi (5.Üniversite Kurultayı, 2011)

ODTÜ Eğitim Programının Tarihsel Gelişimi (Kuruluşundan Bugüne ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programlarının Gelişimi, 2010)

The Problems of Articulation of Migrants into the Urban Life  (Paper Presented at the 10th APSA Congress in Ahmedabad, 2009)

Planlamada Etik Değerler: Eşitlik ve Sosyal Adalet  (8.Dünya Şehircilik Gününde sunulan bildiri,2008)

Türkiye’de İç Göçlerin Yarattığı Toplumsal Sorunlar (Toprak Reformu Kongresinde sunulan bildiri, 2007)

Bilirkişilik Yapacak Şehir Plancıları İçin Rehber (TMMOB ŞPO, Bilirkişilik Seminerlerinde sunulan bildiri)

Planlama Eğitimi, Planlama Çevresi ve Sağlıklı Kentler (Sağlıklı Kent Planlama, 2007)

Kentsel Alanlarda Yoksul Kesimin Sağlık Sorunları (Kent-Çevre ve Sağlık Sempozyumu,2007)

Türkiye’de İç Göçler, Kentle Eklemlenme ve Barınma Sorunları (Mimarlık ve Kent Buluşmaları Kongresinde sunulan bildiri, 2007)

Dört İlde Karşılaştırmalı Yoksulluk Değerlendirmesi (Yoksulluk, 2006)

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu (Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumunda sunulan bildiri, 2006)

Kentsel Alanlarda Yoksul Kesimin Sağlık Sorunları (Kent ve Sağlık Sempozyumunda sunulan bildiri, 2006)

The Impact of Decentralization on Turkey’s Urban Planning System (2005)

The Development of Implementation Tools in Planning Laws in Turkey  (Paper Presented at the 8th APSA Congress in Penang, 2005)

Türkiye’de Kent Planlamasının Güncel Sorunları  (9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Kongresinde sunulan bildiri, 2005)

Yeni İmar Yasası Hazırlanması Sürecinde Plan Uygulama Araçlarının Önemi (Yeni İmar Kanununa Doğru, 2005)

Yerel Yönetim Yasa Tasarılarına Eleştirel Bir Bakış (Madencilik Kurultayında sunulan bildiri, 50.Yıl, 2004)

Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Tasarı ve Taslakların Eleştirel Bir Değerlendirmesi (Yerel Yönetimler Dergisi, 2004)

Sub- Regional Development Model For The Displaced Villagers in East and South Eastern Turkey  (Paper Presented at the 7th APSA Congress in Hanoi, 2003)

Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Taslakların Getirdikleri ( Planlama, 2003) 

Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri (Sosyal Hizmet Sempozyumunda sunulan bildiri, 2003)

Kentleşme ve İmarla İlgili Üç Yasa Taslağının Düşündürdükleri (Ulusal Fiziki Planlama Seminerinde sunulan bildiri, 2002)

A Critical Evaluation of Planning System in Turkey- Democratization Through De-Centralization? The Turkish Case  (Paper Presented in the World Planning Schools Congress in Shangai, 2001)

Sanayisizleşme Süreci ve Kentler (Praxis, 2001)

Fiziksel Planlama Sistemimiz ve Doğal Afetler (Planlama,2001)

Köye Dönüş Projesi Odak Grup Çalışması Raporu  (GAP İdaresine sunulan rapor, 2001)

İmar Planlarında Kademelenme  (Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, 2000)

İmar Planı Uygulamalarında Düzenleme İşlemi (Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, 2000)

İmar Planı Değişiklikleri ve Yargı Denetimi (Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, 2000)

End of The Development And Modern City At The Age of Globalisation  (Paper Presented at  the Conference on Glabalisation, Habana, 1999)

Local Government Finance In Turkey  (METU Studies in Development, 1999)

Kent Planlama Sistemimizi Yeniden Düşünmek (23. Dünya Şehircilik Gününde sunulan bildiri, 1999)

Üniversitelerde Yeni Bir Yönetim Anlayışı Geliştirilebilir mi?  (5.Üniversite Konseyinde sunulan bildiri, 2000)

Küreselleşme ve Metropoliten Gelişme  (Metropoliten Alanlarda Planlama Sorunları,1998)

Küreselleşme ve Yarışan Yerellikler (1997 Sanayi Kongresinde sunulan bildiri, 1998)

Kalkınma Kuramlarında Kentler (İktisat Dergisi, 1997)

Küreselleşme ve Yerelleşme  (Ada- Kentliyim, 1997)

Planlama Kuramları ve Etik  (Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumu, 1995)

Azgelişmişlik ve Demokrasi Üzerine  (Bilim ve Ütopya, 1995)

Özelleştirme ve Planlama  (Planlama, 1995)

Güncel Kentsel Sorunlar ve Alternatif Çözümler  (Yerel Yönetimlere Bakış, 1995)

The Restructuring Impacts of Neo-Liberal Policies on Urban Industry (European Planning Studies,1994)

ODTÜ ŞBPB Eğitim Proğramları Işığında Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Y.LisansProğramının Oluşumu  (Planlama, 1994)

Kente Göç Eden Nüfusun Konut Sorunu  (Konut 94, Batıkent Konut Üretim Yapı Koop Yayını, 1994)

Yeni Liberal Politikaların Kentsel Sanayiye Etkileri ( İktisat Dergisi, 1993)

Relations Between Central And Local Governments in Turkey (Public Administration and Development, 1992)

Integration of Migrants into the Urban Residential Setting (Ekistics, 1992)

Kentsel Sanayi Birimlerini Sınıflandırmak  (Ekin Belleten, 1992)

Göç ve Konut  (Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1991)

Bağımlılık Okulunun Eleştirisi (Ekin Belleten, 1991)

Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye’de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi  (Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1989)

Kentsel Sanayi Sektörü Bağlamında Modernleşme ve Bağımlılık Okullarına Bir Eleştiri (Yapıt, 1985)

Çevre Toplumsal Formasyonlarda Ulusal Ekonomiler ve Kentsel Sanayi Birimleri (Üretim Tarzlarının Eklenmesi Kitabı içinde, 1984)

Toplumsal Yapı ve Eğitim (Mimarlık Fakültesi Dergisi, c2.,s.2.,1976)